Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΠΑΝΑΣΧΕΤΩΝ ΔΕΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΔΩΝΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΔΑ... ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΧΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ!!!!

Παρατράβηξε το παραμύθι του Άδωνι και του Δένδια με την ΕΣΔΑ και για το εάν έχουν δικαίωμα οι λαθραίοι να κάνουν συγκεντρώσεις...

Η ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών) είναι μία Διεθνής Σύμβαση που συνεστήθη στην Ρώμη το 1950. Ισχύει αυτή μεταξύ των  κρατών που την κυρώνουν και μόνο. Η ΕΣΔΑ όμως δεν τοποθετείται πάνω από το Σύνταγμα της Ελλάδος και αυτό γιατί  στο άρθρο 28 του Σ. μπορεί μεν να αναφέρεται πως οι διεθνείς συμβάσεις όπως και η ΕΣΔΑ, από την επικύρωσή τους από την Βουλή με νόμο, να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και να υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, όμως το ίδιο άρθρο του Σ. στην τρίτη παράγραφο αναφέρει επίσης πως για να έχει τελικά μία διεθνής σύμβαση, όπως η ΕΣΔΑ, συνταγματική ισχύ, θα πρέπει να ισχύει ταυτόχρονα  η αρχή της αμοιβαιότητας ως καθοριστικός παράγοντας ισχύος. Αυτό αποδεικνύει και την υπεροχή και ανωτερότητα του Εθνικού μας Δικαίου έναντι του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού. Συγκεκριμένα το άρθρο 28 παρ.3 του Σ. αναφέρει: "H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς, τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας."

Δηλαδή η ΕΣΔΑ ισχύει μόνο για τα κράτη που την κυρώνουν αλλά ακόμα και έτσι εάν δεν υπάρχει η αρχή της αμοιβαιότητας, τότε παύει να ισχύει αυτή η Διεθνής Σύμβαση.

Τα μουσουλμανικά κράτη και μάλιστα κανένα από αυτά, δεν έχουν κυρώσει την ΕΣΔΑ και συνεπώς πολίτες των χωρών αυτών δεν μπορούν να την επικαλούνται ούτε απορρέουν δικαιώματα από αυτή για εκείνους, όταν βρίσκονται στο έδαφος κρατών που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση και αποτελούν μέλη της.

Δηλαδή όσο και να χοροπηδάει ο Άδωνις και ο Δένδιας, οι Πακιστανοί, Αφγανοί, Μπαγκλαντεσιανοί, Ιρακινοί, Νιγηριανοί, Σουδανοί κλπ, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στο συνέρχεσθαι και συναθροίζεσθαι που αναφέρει το άρθρο 11 παρ. 2, του Συντάγματος ούτε η ΕΣΔΑ υπερισχύει του άρθρου αυτού του Συντάγματος  αφού όπως προείπα για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αναφερόμαστε σε κράτη που έχουν κυρώσει την ΕΣΔΑ και μάλιστα ως προυπόθεση ισχύος τίθεται πάντοτε η αρχή της αμοιβαιότητας. Πακιστάν, Αφγανιστάν κλπ δεν έχουν κυρώσει καμία ΕΣΔΑ ούτε αποτελούν αυτές οι χώρες μέλη της Συμβάσεως ώστε να ισχύει εκείνη και για τους αναφερόμενους. Ούτε καν υπάρχει η αρχή της αμοιβαιότητας μιας και το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συναθροίζεσθαι σε αυτές τι χώρες, πολλές φορές ούτε καν προβλέπεται για τους ημεδαπούς κατοίκους των χωρών αυτών!!!!

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΩΡΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΣΔΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΚΕ Ο ΔΕΝΔΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΔΩΝΙΣ ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΠΩΣ ΟΙ ΛΑΘΡΑΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ!!!!

Άρθρo 11
Ελευθερία τoυ συvέρχεσθαι και συvεταιρίζεσθαι
1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωμα εις τηv ελευθερίαv τoυ συvέρχεσθαι ειρηvικώς και εις τηv ελευθερίαv συvεταιρισμoύ συμπεριλαμβαvoμέvoυ τoυ δικαιώματoς ιδρύσεως μετ' άλλωv συvδικάτωv και πρoσχωρήσεως εις συvδικάτα επί σκoπώ πρoασπίσεως τωv συμφερόvτωv τoυ.

Εδώ βλέπουμε πως η ΕΣΔΑ αναφέρεται καθαρά σε νόμιμους πολίτες των κρατών μελών και όχι σε παρανόμους και λαθραίους οι οποίοι δεν είναι καν πολίτες. Μόνο οι νόμιμοι πολίτες μπορούν να συνεταιρίζονται και να συνδικαλίζονται ως γνωστόν και συνεπώς σε αυτούς τους νόμιμους πολίτες ακόμα και η ΕΣΔΑ και όχι μόνο το Σύνταγμα μας, δίνει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι. ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΒΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ! Το κατάλαβες τώρα Αδωνούκο και Δένδια;

Και συνεχίζω με την παράγραφο δύο του 11 της ΕΣΔΑ το οποίο και είναι ακόμα σπουδαιότερο:

2. Η άσκησις τωv δικαιωμάτωv τoύτωv δεv επιτρέπεται vα υπαχθή εις ετέρoυς περιoρισμoύς πέραv τωv υπό τoυ vόμoυ πρoβλεπoμέvωv και απoτελoύvτωv αvαγκαία μέτρα εv δημoκρατική κoιvωvία, και τηv εθvικήv ασφάλειαv, τηv δημόσιαv ασφάλειαv τηv πρoάσπισιv της τάξεως και πρόληψιv τoυ εγκλήματoς, τηv πρoστασίαv της υγείας και της ηθικής, ή τηv πρoστασίαv τωv δικαιωμάτωv και ελευθεριώv τωv τρίτωv. Τo παρόv άρθρov δεv απαγoρεύει τηv επιβoλήv voμίμωv περιoρισμώv εις τηv άσκησιv τωv δικαιωμάτωv τoύτωv υπό μελώv τωv εvόπλωv δυvάμεωv της αστυvoμίας ή τωv διoικητικώv υπηρεσιώv τoυ Κράτoυς.

Τι βλέπουμε εδώ υπεροπτικέ παντογνώστη και πολύξερε Άδωνι και μεγάλε νομικέ της Μπιάφρας Δένδια;  Η ΕΣΔΑ δίνει στα κράτη μέλη της συμβάσεως και το δικαίωμα να περιορίζουν να αναλαμβάνουν και να επιβάλουν όλα τα αναγκαία μέτρα ή να μη δίνουν καν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι σε κανέναν,  για λόγους Εθνικής και δημόσιας Ασφαλείας, για λόγους επίσης προάσπισης της τάξεως και της πρόληψης τέλεσης εγκλημάτων καθώς και για λόγους προστασίας της υγείας και της ηθικής ή της προστασίας των δικαιωμάτων των τρίτων!!!! Το έπιασες και αυτό Άδωνι και Δένδια ή να το εξηγήσω καλύτερα; Δεν νομίζω να χρειάζεται. Και φαντάσου πως η ΕΣΔΑ εδώ αναφέρεται σε νόμιμους πολίτες και μάλιστα των κρατών μελών της συμβάσεως, όχι δα στους λαθραίους και παράνομους που η ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ΑΕ έχει ξαμολήσει κατά εκατομμύρια σε όλη τη χώρα εδώ και 22 χρόνια και τολμάνε μετά από όλα αυτά, ακόμα να μιλάνε ο Άδωνις και ο Δένδιας προσπαθώντας να πείσουν πως οι λαθραίοι έχουν δικαίωμα να συνέρχονται και να συναθροίζονται και ας υπάρχει ζήτημα εθνικής και δημόσιας ασφάλειας και κατάλυσης της τάξης!!!! Όταν στις 8 Μαΐου είχε βγει ο Πρόεδρος των Πακιστανών ο Τζαβέντ Ασλάμ με τα δεκάδες εντάλματα σύλληψης της Ιντερπόλ αλλά που κανείς εδώ στην Ελλάδα δεν τον πειράζει,  ο οποίος απείλησε ανοικτά  και μέσα από το παράνομο "αντιρατσιστικό συλλαλητήριο" τους Έλληνες με πόλεμο (δείτε το βίντεο ντοκουμέντο) http://www.youtube.com/watch?v=MqSAOuI7g10 οι αρχές και πάλι δεν τόλμησαν να συλλάβουν τον κύριο αυτό που απειλεί τόσο προκλητικά με βία, αίμα και πόλεμο τους Έλληνες, και επέτρεψαν και προχθές να ξαναγίνει το παράνομο "αντιρατσιστικό" συλλαλητήριο των λαθροπάκηδων οι οποίοι μάλιστα προσπάθησαν να εισβάλουν και να κάψουν τους τσολιάδες μας στον Άγνωστο στρατιώτη στο Σύνταγμα αλλά τους συγκράτησαν κάποιοι λιγότερο θερμοκέφαλοι!!!! Δείτε και αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που απέκρυψαν τα καθεστωτικά ΜΜΕ... http://www.youtube.com/watch?v=-kCsjjv65uw

Δεν θέλω να συνεχίσω την ανάλυση για να μη γίνομαι και κουραστικός αλλά δεν πιστεύω να ξαναβγεί πάλι κανείς Άδωνις και Δένδιας σε παράθυρα ή στο διαδίκτυο και να επιμένει σε αυτά τα εντελώς άσχετα, απαράδεκτα και άκρως επικίνδυνα νομικίστικα  φαντασιουργήματα που μόνο οι ανθέλληνες μεταναστολάγνοι επαγγελματίες φιλάνθρωποι Στρατούληδες και Κωνσταντίνηδες θα μπορούσαν να πουλάνε εδώ και εκεί σε αδαείς και αμόρφωτους... αλλά τελικά, ω θεοί, τελικά τα ακούσαμε από τον πατριώτη Άδωνι και τον μεταναστοφάγο Δένδια!!!!!! 
 
 http://ygro-pyr.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου